Lederudvikling - på arbejde under overfladen...

Vores kernekompetence er udviklingsbistand, der hjælper ledere og organisationer til at skabe bedre resultater via bedre relationer til alle relevante samspillere: kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, politiske beslutningstagere og hinanden. Vi tilbyder hjælp, der gør det muligt at skabe resultater gennem de indre bevægelser, som de i deres professionelle relation til andre skaber, når selvindsigt og - kontakt øves.

NeuroAffektiv Lederudvikling fokuserer på at udvikle lederes analytiske og empatiske evner, og retter sig derfor såvel mod at udvikle lederens personlighed, som ledergruppers og organisationers bevidsthed om sig selv.

Ligesom en personlighed udvikler sig bedst igennem modne empatiske relationer gælder det samme for en organisation.

Kend dig selv! er den primære overskrift i den neuroaffektive metode, som vi har tilpasset til lederudvikling. Dens formål er at møde professionelles behov for empatisk personligheds- og organisationsudvikling. Den neuroaffektive terapimetode er udviklet af Susan Hart og Marianne Bentzen til kliniske formål (se fx Hart & Bentzen, 2011). Vi har tilpasset den til lederudvikling i kombination med Wilfred R. Bions gruppedynamiske Tavistock tradition.

Målet med metoden er at foranledige en højere grad af selverkendelse og -kontakt til de sider af sig selv som en leder eller ledergruppe ikke umiddelbart er bevidst om eller i kontakt med. Uerkendte sider af vores personlighed, gruppe- og organisationskultur vil kunne reducere andres positive oplevelse af os, uden at vi selv forstår hvorfor.

Grundelementerne i et lederudviklingsforløb er indledningsvis vurdering af den enkelte leders og ledergruppes forudsætninger, ønsker og mål, efterfulgt at en teoretisk indføring i udviklings- og personlighedspsykologi samt undervisning i gruppedynamisk teori. Herpå følger en række sessioner, hvor lederne via NeuroAffektive interventioner i individuelle og gruppekontekster arbejder på at nå de opstillede mål og løbende udvikler sig som individ og som gruppe.

Gennem hvert forløb foretager vi løbende evaluering på udviklingsprocesserne. Efter forløbet laver vi opfølgning på den langsigtede holdbarhed af de enkelte udviklingsresultater.

Alle der arbejder med lederudviklingsprocesser for klienter ved Institut for Empatisk Ledelse skal derfor som minimum være statsautoriserede psykologer. Dette er vore klienters garanti for at udviklings-processer og -resultater opnået i vores regi hviler på et solidt, fagligt grundlag. De processer der relaterer sig til strategisk udvikling af organisationer og akutte mediationsbehov varetages også af andre faggrupper end autoriserede psykologer.

Kilde
Hart, S. & Bentzen, M. (2011): Neuroaffektiv psykoterapi med børn
Hans Reitzels Forlag. København