Kvalitetskriterier

I maj 2010 tildelte Forsknings- og Innovationsstyrelsen Institut for Empatisk Ledelse (det nuærende Institut for Analytisk Ledelse) økonomiske midler til videreudvikling af vores lederudviklingsmetode og organisation.

Enheden Bæredygtig Ledelse fra Aalborg Universitet med Kenneth Mølbjerg Jørgensen i spidsen forestod denne udviklingsproces sammen med Institut for Empatisk Ledelse.

1. Baggrund

Der har gennem mange år været en stor vækst i antallet af virksomheder, som tilbyder lederudvikling og tilsvarende mange tilgange til lederudviklingsprocesser. Nogle med baggrund i videnskabeligt underbyggede metoder, flere med udpræget mangel på samme.

Institut for Empatisk Ledelse blev grundlagt i erkendelsen af, at der var mangel på udviklingspsykologiske lederudviklingstilbud. Tilbud med afsæt i personligheds- og udviklingspsykologi. Den gren af psykologividenskaben, der ser på, hvordan vores personlighed udvikles (på godt og ondt) og på hvordan vi fungerer som voksne. Og ikke mindst, hvad der skal til for, at vi som voksne rent faktisk udvikler os fagligt og personligt.

Til dette formål har vi tilpasset NeuroAffektiv Lederudvikling som er vores tilgang til lederudvikling. Susan Hart og Marianne Bentzen er ophavskvinder til den neuroaffektive terapimetode, som vi i kombination med Wilfred R. Bions gruppeanalytiske Tavistocktradition har brugt som grundlag for NeuroAffektiv Lederudvikling.

2. Formål

Formålet med etableringen af Institut for Empatisk Ledelse var at skabe lederudviklingstilbud, der reelt kan levere de resultater vi stiller vore klienter i udsigt.

Vi ønsker med vores organisation at bidrage til andres organisatoriske succes, og at gøre vore klienter tilfredse med og stolte af de resultater de skaber.

3. Formål med NeuroAffektiv Lederudvikling

NeuroAffektiv Lederudvikling fokuserer primært på udvikling af lederes og ledergrupppers empatiske forudsætninger. De evner ledelse bevidst og ubevidst kommunikeres med.

En leders empatiske evner har udpræget betydning for en lang række aspekter af en leders daglige arbejdsopgaver. Såvel i kontakten med medarbejder, kolleger, eksterne samarbejdspartnere og kunder har graden af en leders empati omfattende indflydelse hver dag.

Vi tilbyder ikke udvikling af alle lederfærdigheder, men udvikling af færdigheder, der kommer i spil i langt de fleste aspekter af ledelse: de empatiske forudsætninger lederen, ledergruppen og organisationen som helhed møder andre aktører med: moden empati påvirker medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder positivt.

4. Etik

Vi mener at udviklingsprocesser skal bygge på videnskabelige teorier og gennemføres med metoder, der korresponderer med den bagvedliggende teori. Så de bedst muligt kan påvirke lederes og organisationers daglige virke.

NeuroAffektive udviklingsprocesser er baseret på forskning og teoridannelser om personlighedens udvikling og gruppers måder at fungere på. Vi forholder os blandt andet til vore klienters personlighedsstruktur, angst- og konfliktniveau ligesom vi tager hensyn til eventuelle akutte individuelle og/eller organisatoriske kriser.

I mødet med en leder eller en organisation respekterer vi meningsfællesskaber, organisationsdynamikker, gruppeprocesser og sociale processer. Vores udviklingsbistand ydes med hensyntagen til enkelte individer, grupper, organisationen samt dens omverden.

Ethvert psykolog-klientforhold rummer potentielt set en magt/afmagtsrelation. Det er psykologens opgave at skabe en symmetrisk relation med et asymmetrisk ansvar således at relationen bliver præget af et mellemmenneskeligt ligeværd og en rammesættende ansvarstagen fra psykologens side.

Risikoen for afhængighed, der er en naturlig følge af den sunde tilknytning, som det er psykologens opgave at skabe mellem sig selv og klienten som tryg ramme om behandlingen eksisterer. Hvad der gælder i et almindeligt forhold mellem mennesker, der er tæt knyttet, kan i visse tilfælde forstærkes i udviklingspsykologiske processer. Det er altid psykologens ansvar at relationen gavner klienten.

Det er såvel en faglig som en etisk nødvendighed, at vi er fortrolige med, hvad en optimal proces er, hvornår den skal bringes til afslutning, og kender til de potentielle komplikationer, der ligger i psykolog/klientforholdet.

5. Kvalitetskriterier til Udviklingsforløb

Inden for lederudviklingsbranchen er der stor variation i både teoretiske udgangspunkter og i arbejdsmetoder. Det kan derfor være vanskeligt at sammenligne virksomheders udviklingsrelaterede praksis og læreprocesser. Og ikke mindst de resultater, eller mangel på samme, som et givent lederudviklingsforløb indebærer.

Vi ønsker en høj grad af målrettet klarhed i de udviklingsforløb som vi er ansvarlige for kvaliteten og resultaterne af.

6. Mål

 • Alle forløb skal have klart formulerede mål, som der løbende kan evalueres på gennem udviklingsprocessen.
 • Dedikeret Integritet er det overordnede mål med alle udviklingsprocesser. Hvor personlig integritet i traditionel forstand handler om at kunne sige hvad vi mener, og gøre det vi siger, handler Dedikeret Integritet om at kunne møde andre med en integreret selvbevidsthed - bevidsthed om alle lag i vores personlighed, der overordnet set udgøres af det vi tænker, føler og sanser. Denne integrerede selvkontakt og -bevidshed sætter os i stand til at registrere og forholde os bevidst til de samme sider af de mennesker vi arbejder sammen med. Dette karakteriserer moden empati, som indebærer sindsro i os selv, og i andre. Vi mener at dedikeret integritet medvirker til at skabe relationelt udviklende processer, der påvirker såvel faglighedens udfoldelsesmuligheder som den trivsel der bedst understøtter denne udfoldelse.
 • Jo større vores selvkontakt og -bevidsthed er, jo større personlig empati kan vi møde andre med, og jo bedre muligheder har vi for at påvirke deres tillid til os positivt. Dedikeret Integritet handler om at vi som mennesker "hænger trygt sammen", så vi hermed kan tilbyde andre trygt at mødes med os som de nu engang er. At vi på godt og ondt kender, og kan kendes ved, de vigtigste sider af os selv bevirker at vi kan møde andre med samme accept. Vi kan dedikere vores empati til mødet med andre. Jo mere veludviklet vores empati er, jo lettere skaber vi tryghed hos andre, og jo lettere har andre ved at bevare disse følelser i relationen til os over tid. Dette er Dedikeret Integritet.

7. Egnethedskriterier og Kvalitetskrav

 • Nogle opgaver vælger vi at takke nej til, da de præmisser der opstilles for deres løsning ikke giver os mulighed for at løse opgaven på en for os vurdere forsvarlig måde.
 • Vi vælger at stille krav til de rammer vi løser vores opgaver indenfor. Det gælder fx konsekvent overholdelse af vores tavshedspligt, tilstrækkelig tid til at gennemføre og afslutte et forløb og bred organisatorisk opbakning til de personer, der vælger at se dybere ind i sig selv og andre.

8. Processers Struktur og Indhold

 • Vi laver et grundigt vurderende forarbejde inden en opgaves løsningsmuligheder forelægges klienten. Forundersøgelsen bruges som umiddelbart grundlag for det videre forløb, og de observationer vi her gør bliver gennem forløbet forsøgt nuanceret og omsat til fordel for individer, grupper og organisationen som helhed.
 • Et NeuroAffektivt Lederudviklingsforløb strækker sig over minimum et halvt år med ugentlige samtaler. Årsagen hertil er, at reel personlig udvikling forudsætter tilstrækkelig eksponering for de relevante interventioner. Hjernen fungerer i denne henseende som en muskel: der skal tilstrækkelig træning til før man mærker en betydelig udvikling.
 • Formen kan være såvel gruppesessioner som individuelle samtaler, og er optimalt set en kombination af de to. Vi giver gerne vore anbefalinger til, hvad vi mener er den mest formålstjenelige form i det konkrete tilfælde. Det er dog klienten selv, der afgør hvilken form (individuel eller gruppe) de ønsker at udviklingsprocessen skal forløbe indenfor.
 • NeuroAffektiv Lederudvikling tager udgangspunkt i den enkelte klients og/eller gruppes zone for nærmeste udvikling.

9. Supervision af Statsautoriseret Psykolog

 • Alle konsulenter arbejder under supervision af en statsautoriseret psykolog. Dette kvalitetskrav skal medvirke til at sikre, at vi fortsat kan arbejde og videreudvikle vore klienter og os selv på et tilstrækkeligt højt fagligt kvalificeret grundlag.
 • Mediationsprocesser foretås af en mediatoruddannet advokat, og i nogle tilfælde med deltagelse af andre faggrupper. Målet er at varetage de juridiske aspekter af en given konflikt to eller flere parter imellem, men også at håndtere de relationelle aspekter af en konflikt under mediationen.
 • Vore konsulenter er psykologuddannede, advokatuddannede eller under uddannelse.

10. Fysiske Faciliteter

 • De fysiske forhold (lokaler mv.) skal være befordrende for udviklingsprocesserne. Vurderer vi at disse rammer ikke opfylder kraven hertil tilbyder vi møder i vore faciliteter.
 • Det er ganske afgørende at der fx ikke forekommer distraherende og utryghedsskabende distraktioner i form af afbrydelser, støj og andre distraherende forhold. Udvikling forudsætter en tilstrækkelig tryg ramme, og vi insisterer på at vore klienter får mulighed for at arbejde indenfor en sådan.

11. Intern Kvalitetssikring

 • Samtlige udviklingsforløb og -interventioner tages op på de interne konferencer hos Institut for Empatisk Ledelse.
 • I det omfang det skønnes gavnligt at en konsulent laver et personligt stykke arbejde med sig selv, bliver dette iværksat. Det kan være i form af egenterapi, videre specialisering indenfor en relevant disciplin eller andre tiltag, der kan gavne en konkret klientrelations udbytte positivt.

12. Vores egen Personlige Udvikling

I erkendelse af at vi ikke er dygtigere hjælpere end modenhedsniveauet i vor egen personlighed muliggør evaluerer og videreudvikler vi derfor løbende såvel vore metoder som os selv.

 • Vi har den grundlæggende holdning, at vi aldrig er færdige med at udvikle os, og at ingen er fuldendt. Det er denne ydmyghed vi sætter pris på at møde vore kunder med.